!!! ถึงขายยางพาราได้ โลละ 120 บาทเจ้าของสวนก็ขาดทุน

บอกเล่า,สอบถาม,แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับยางพารา

!!! ถึงขายยางพาราได้ โลละ 120 บาทเจ้าของสวนก็ขาดทุน

Postby thepowermancity » Mon Jul 16, 2012 5:25 pm

ต้นทุนยางพาราทั้งหมด
เตรียมตัวปลูก จนถึงก่อนกรีด
831,700 บาท
ที่ดิน 10 ไร่ ๆละ 60,000 บาท (ถือว่าถูกมากๆแล้ว บางที่ ไร่ละ แสนครับ) = 600,000 บาท
ค่าบำรุงดูแลรักษา = 213,700 บาท / 10 ไร่ (ข้อมูลปี 2008)

ต้นทุนการทำสวนยาง 1 ไร่ เป็นเงิน 21,370 บาท
ต้นทุนการทำสวนยาง 10 ไร่เป็นเงิน 213,700 บาท
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ดังนี้

การเตรียมพื้นที่เพื่อสร้างสวนยางพารา
ค่าจ้างรถแทรคเตอร์ดันและกวาด ไร่ละ 3,400 บาท
ค่าจ้างรถไถ 3 จาน และ 7 จาน ไร่ละ 700 บาท
ค่าพันธุ์ยาง ไร่ละ 1,520 บาท
ค่าจ้างวางแนว ปักมบ ขุดหลุม และปลูก ไร่ละ 2,000 บาท (รวมปลูกซ่อมตลอด 3 เดือน)
รวมเป็นเงิน 7,620 บาท

การบำรุงดูแลรักษาสวนยางพาราปีที่ 1
ค่าจ้างกำจัดวัชพืชโดยการไถ 7 จาน ไร่ละ 400 บาท
ค่าจ้างถากตลอดแนวต้นยางพารา ไร่ละ 700 บาท
ค่าปุ๋ย 14 ก.ก. ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 350 บาท
รวมเป็นเงิน 2,550 บาท

การบำรุงดูแลรักษาสวนยางพาราปีที่ 2
ค่าจ้างกำจัดวัชพืชโดยการไถ 7 จาน ไร่ละ 400 บาท
ค่าจ้างถากตลอดแนวต้นยางพารา ไร่ละ 700 บาท
ค่าปุ๋ย 32 ก.ก. ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 800 บาท
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

การบำรุงดูแลรักษาสวนยางพาราปีที่ 3
ค่าจ้างกำจัดวัชพืชโดยการไถ 7 จาน ไร่ละ 400 บาท
ค่าจ้างถากตลอดแนวต้นยางพารา ไร่ละ 700 บาท
ค่าปุ๋ย 32 ก.ก. ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 800 บาท
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

การบำรุงดูแลรักษาสวนยางพาราปีที่ 4
ค่าจ้างกำจัดวัชพืชโดยการตัด ไร่ละ 400 บาท
ค่าปุ๋ย 37 ก.ก. ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 925 บาท
รวมเป็นเงิน 1,725 บาท

การบำรุงดูแลรักษาสวนยางพาราปีที่ 5
ค่าจ้างกำจัดวัชพืชโดยการตัด ไร่ละ 400 บาท
ค่าปุ๋ย 40 ก.ก. ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1000 บาท
รวมเป็นเงิน 1,700 บาท

การบำรุงดูแลรักษาสวนยางพาราปีที่ 6
ค่าจ้างกำจัดวัชพืชโดยการตัด ไร่ละ 300 บาท
ค่าปุ๋ย 43 ก.ก. ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 925 บาท
รวมเป็นเงิน 1,775 บาท

หมายเหตุ:
อัตราต่าง ๆ คิดจากการปลูกยาง 76 ต้น/ไร่
ค่าจ้างกำจัดวัชพืชคิดเพียงปีละ 2 ครั้ง
ไม่รวมค่าจ้างใส่ปุ๋ย, ค่าจ้างตัดแต่งกิ่งยาง
หากจำเป็นต้องพ่นยากำจัดวัชพืช ค่าจ้างจะเป็น 120 บาท/ลิตร
ไม่มีค่าจ้างรายเดือน

ค่าจ้างใส่ปุ๋ย 10 ไร่ ปีที่ 1-6 ใส่ปีละ 2 ครั้ง = 18,000 บาท เฉลี่ยปีละ 3,000 บาท
( 1 ครั้ง ใช้เวลาประมาณ 3 วันๆละ 250 บาทต่อคน ใช้คน ประมาณ 2 คน เท่ากับ 1,500 บาท คูณ 2 = 3,000 บาท คูณ 6 เท่ากับ 18,000 บาท


ปีที่ 7 เป็นต้นไป

ค่าปุ๋ย เคมี (ต่อปีๆละ 2 ครั้ง) = 39,520 บาท

76 ต้นไร่ 10 ไร่เท่ากับ 760 ต้น เท่ากับ 760 กิโลกรัม
ปุ๋ยเคมีสอบละ 1,300 บาท ได้ 50 กิโลกรัม ๆละ 26 บาท
สรุป ใส่ปุ๋ย 19,760 บาทต่อ 1 ครั้ง ปีนึงใส่ 2 ครั้ง = 19,760*2 = 39,520 บาท

ค่าปุ๋ยคอก ต้องใส่เพื่อฟื้นฟูดินด้วย ปีละ 1-2 ครั้ง = 9,120 บาท

(ปุ๋ยคอก กิโลกรัมละ ประมาณ 2 บาท 760 ต้น ใส่ต้นละประมาณ 3 กิโลกรัม 760*2*3 = 4,560 บาท 1 ปี ใส่ 2 ครั้ง =4,560*2 = 9,120 บาท )


การคำนวณ ต้นทุนเฉลี่ยต่อแผ่น

- ยาง 760 ต้น ได้ผลผลิต เฉลี่ยต่อปี ประมาณ 15 แผ่น
- 1 ปีจะกรีดยางได้ประมาณ 7 เดือน หยุด 4 เดือน
- หากคิดวันกรีด จะได้ 210 วัน ซึ่งในความเป็นจริงนั้นทำไม่ได้ อันดับแรกใช้ระบบกรีด 2 วันหยุด 1 วัน บางสวน 1 วันเว้น 1 วัน เพราะหากกรีดถี่ยางจะอายุสั้น กรณีที่ 2 ฝนตกกรีดไม่ได้ โดยเฉลี่ยฝนตกต่อเดือนประมาณ 5 วันเป็นอย่างน้อย
ถ้าคิดเฉลี่ยมาตรฐานวันกรีด จะเหลือประมาณ 120 -160 วันต่อปีเท่านั้น ต่อเดือนกรีดได้
15-20 วันเท่านั้น
- 160 วัน* 15 = 2,400 แผ่น ต่อปี
- ราคาค่าปุ๋ย 48,640 / 2,400 = 20.26 บาทต่อกิโลกรัม
- ค่าลงทุนปลูกปีที่ 1-6 831,700 บาท หากจะนำมาคิดทั้งหมดไม่ได้ โดยเฉลี่ยยางจะกรีดได้ประมาณ 20 ปีครับ ไม่นับปีที่ปลูก 1-6
- เพราะฉะนั้นการคิดค่าลงทุนปลูก จะคิดแบบนี้ 831,700 /20 = 41,585 บาทต่อปีต่อ 10 ไร่
- ค่าลงทุนคิดต่อกิโลกรัม 41,585 /2,400 = 17.32 บาท
- แม้ผลผลิตจะได้ 2,400 กิโลกรัมต่อปี แต่จะขายจริงเจ้าของสวนไม่ได้ขนาดนั้น เพราะต้องจ้างคนกรีดซึ่งเข้าต้องได้ตามสัดส่วนมาตรฐานทั่วไป คิดเป็น % ร้อยละ 40 คำนวณได้ดังนี้ 2,400*40 % = 960 กิโลกรัม หากคิดในแง่เจ้าของสวน จะได้ผลผลิตจริงๆ 2,400 – 960 = 1,440 กิโลกรัมเท่านั้น
[b]มาคิดที่ต้นทุนจริงๆ แล้ว โดยสรุปทั้งหมด

1. ค่าที่ดิน ค่าดูแล บำรุงรักษา 90,225 บาทต่อปี ต่อเดือนๆละ 17,023 บาท ( คิดจาก 90,225/5.3 5.3 มาจากไหน ก็มาจาก 160 วันหาร 30 วันครับ ก็จะเท่ากับ 5.3 เดือน )
2. ใน 1 เดือน กรีดได้ 15 วัน ๆละ 15 แผ่นๆละกิโล = 225 กิโลกรัมต่อเดือน
3. การหาต้นทุนต่อแผ่นต่อเดือน คำนวณได้ดังนี้ 17,023 / 225 = 75.65 บาทต่อ 1 กิโลกรัม
4. ถามว่าต้นทุนเท่านี้ ต้องขายได้เท่าไหร่ถึงจะอยู่ทุน
สมมุติกิโลกรัมละ 100 บาทนะครับ เจ้าของจะได้ 60 บาท คนกรีด 40 บาท
ราคา 100 บาทเจ้าของขาดทุนครับ เพราะต้นทุน 75 บาท
ถามว่า ต้องขายได้กี่บาท เจ้าของถึงจะได้ทุนคืน และมีกำไร ลองเอา 120 บาทคูณดูครับ 120 บาทเจ้าของสวนได้ 72 บาท คนกรีดได้ 48 บาท เจ้าของก็ขาดทุนวันยังค่ำ[/b]
thepowermancity
 
Posts: 157
Joined: Thu Dec 16, 2010 2:23 pm

Re: !!! ถึงขายยางพาราได้ โลละ 120 บาทเจ้าของสวนก็ขาดทุน

Postby ToongHuaChang » Mon Jul 16, 2012 5:53 pm

ตามหลักการแล้ว ไม่สามารถนำราคาที่ดินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุน ต้องนับเป็นทุนที่จะได้คืนเมื่อขายที่ดินนั้น ไม่ทราบจะทำให้สบายใจขึ้นไหมครับ
ToongHuaChang
 
Posts: 250
Joined: Mon Feb 21, 2011 5:30 pm

Re: !!! ถึงขายยางพาราได้ โลละ 120 บาทเจ้าของสวนก็ขาดทุน

Postby thepowermancity » Mon Jul 16, 2012 7:30 pm

ถึงกระนั้น ก็ยังน้อยใจกับราคายางอยู่ดีอะครับ น่าจะโลละร้อย ขั้นต่ำ
thepowermancity
 
Posts: 157
Joined: Thu Dec 16, 2010 2:23 pm

Re: !!! ถึงขายยางพาราได้ โลละ 120 บาทเจ้าของสวนก็ขาดทุน

Postby คนดง » Mon Jul 16, 2012 11:16 pm

คุณ thepowermancity คิดละเอียดยิบเลยนะครับ ของผมทำสวนยาง 40 กว่าไร่ไม่เคยจดบันทึกต้นทุนเลยจ่ายไปเรื่อยๆและก็บานปลายไปเรื่อยๆสุดท้ายเลยไม่รู้ต้นทุนตัวเองอยู่ตรงไหนสงสัยต้องหัดทำบัญชีบ้างแล้วครับ แต่เรื่องราคายางผมก็ว่าซักโลละร้อยน่าจะเหมาะสมกับผู้ซื้อและผู้ขาย (แบบไม่ได้คิดต้นทุนนะครับ) ถ้ายางพาราแพงไปพวกอุตสาหกรรมต่อเนื่องก็หันไปใช้ยางสังเคราะห์แทนกันหมด
คนดง
 
Posts: 59
Joined: Mon Jul 18, 2011 2:57 pm

Re: !!! ถึงขายยางพาราได้ โลละ 120 บาทเจ้าของสวนก็ขาดทุน

Postby Nirvana » Tue Jul 17, 2012 12:32 am

ถ้าจะเอาราคาที่ดินมาคิดด้วยต่องเอาราคาที่ดินขายตอนยางอายุ28ปีตอนนั้นราคาที่ดินไปเท่าไรละ แล้วก็เอาราคาขายไม้ยางพารามาคิดด้วย สร้างสวนยางมันดีตรงได้กินยาวๆ ส่วนราคายางกำลังจะเป็นขาขึ้นแล้วดูจากราคาน้ำมันกำลังเป็นขาขึ้น สิ้นปีนี้มีเห็นกิโลละร้อยกว่าๆ แต่ช่วงนี้ที่ราคายางยังตำ เพราะมีคนกดราคายางแล้วกำลังเก็บเขาโกดังคงจะกำไรกันเป๋าตุง เกษตรกรตาดำๆสายป่านน้อยก็อดทนกันต่อไปราคาเท่าไรก็ต่องจำใจขายเดียวจะไม่มีกิน สบายใจได้อีก10ปียางกิโลละ200บาท มีให้เห็นแต่ตอนนั้นน้ำมันก็แพงเอาเรื่องนะไม่รู้จะดีใจดีป่าวครับ
Nirvana
 
Posts: 1164
Joined: Sat Jun 04, 2011 7:11 pm

Re: !!! ถึงขายยางพาราได้ โลละ 120 บาทเจ้าของสวนก็ขาดทุน

Postby เจิ้ล » Tue Jul 17, 2012 8:39 am

เห็นด้วยว่าเรื่องที่ดินไม่ควรเอามาคิดเป็นต้นทุน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผมก็ไม่ได้บันทึกไว้ คิดซะว่าฝากเงินไว้กับสวนยางก็แล้วกัน ทำแล้วผมมีความสุขดีกว่าปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อย ราคาขนาดนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูงเมื่อเทียบกับสินค้าเกษตรชนิดอื่น ไม้ยางยังขายได้อีก...
เจิ้ล
 
Posts: 82
Joined: Sun Apr 10, 2011 9:15 pm

Re: !!! ถึงขายยางพาราได้ โลละ 120 บาทเจ้าของสวนก็ขาดทุน

Postby Santiburi » Tue Jul 17, 2012 10:57 am

ToongHuaChang wrote:ตามหลักการแล้ว ไม่สามารถนำราคาที่ดินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุน ต้องนับเป็นทุนที่จะได้คืนเมื่อขายที่ดินนั้น ไม่ทราบจะทำให้สบายใจขึ้นไหมครับ
:) เห็นด้วยอย่างแรงครับ :lol: :lol:
Santiburi
 
Posts: 92
Joined: Mon Apr 18, 2011 9:03 pm

Re: !!! ถึงขายยางพาราได้ โลละ 120 บาทเจ้าของสวนก็ขาดทุน

Postby เจ นครฯ » Tue Jul 17, 2012 12:46 pm

ใช่ครับ ไม่สามารถนำที่ดินมารวมเป็นต้นทุนได้ เพราะเหตุว่าเมื่อเลิกทำ ขายที่ดินนั้น ก็จะได้ได้เงินคืนมา
พร้อมดอกเบี้ย คือราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นไป...

ลองดูซิครับว่า ทีนี้ราคาต้นทุนยางเหลือ กก เท่าไหร่ เมื่อก่อนราคายาง 50 บาท ชาวสวนยังอยู่ได้เลยครับ อย่างพอเพียงนะ :D
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป - พึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนรอแรด
เจ นครฯ
 
Posts: 146
Joined: Thu Jan 05, 2012 11:51 am
Location: นครฯ

Re: !!! ถึงขายยางพาราได้ โลละ 120 บาทเจ้าของสวนก็ขาดทุน

Postby tony » Mon Jul 23, 2012 9:05 am

ถ้ามองในแง่ธุรกิจ การบริหารกิจการ ประกอบด้วย
เงินลงทุน + จุดคืนทุน +หลังจากนั้นคือกำไล
จากไม่มีที่ดินเลย ท่านซื้อดินท่านอาจจะคิดตั้งแต่ซื้อที่ดินได้ แต่กว่าจะคืนทุนและได้กำไรก็หลายปี ยิ่งต้องจ้างทุกอย่างเงินออกกระเป๋าอย่างเดียว ยิ่งงบบานปลาย กว่าจะคืนทุนได้ก็ใช้เวลานาน ควรจะทำเองบ้างจะได้ลดต้นทุน เช่น ใส่ปุ๋ยเอง กำจัดหญ้าเอง แม้กระทั่งกรีดเอง
แต่ที่ดินซื้อได้ก็ขายได้และราคาไม่เคยลดมีแต่เพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นไม่น่าจะนำที่ดินมาคิดต้นทุนการสร้างสวนยาง
ให้คิดตั้งแต่ซื้อกล้ายาง ค่าไถเตรียมดิน ค่าปลูก ค่าปุ๋ย ค่ากำจัดวัชพืช ฯลฯ
ผมคิดว่าซื้อที่ดินสร้างสวนยาง เก็บกินไปเรื่อยๆ หลายสิบปี กินได้นาน ดีกว่าซื้อรถซะอีก คำว่ารถยนต์ สมชื่อนะซื้อนานเข้าราคายิ่งลด
tony
 
Posts: 523
Joined: Tue Oct 07, 2008 12:09 pm

Re: !!! ถึงขายยางพาราได้ โลละ 120 บาทเจ้าของสวนก็ขาดทุน

Postby pongdit » Mon Jul 23, 2012 4:26 pm

เวลาผมหรือฮกจิวคิดเรื่องต้นทุนสวนยางผมไม่ได้คิดแบบละเอียดแบบนั้นหรอกครับ ผมรวมหมดทั้งที่ดินและการทำสวนบวกดอกเบี้ยแต่ละปีที่เกิดขึ้นเป็นต้นทุนว่าไร่ล่ะเท่าไหร่ แล้วดูราคายางคูณผลผลิตกลางๆที่จะได้รับในปีนั้นว่าเป็นกี่เปอร์เซนต์ของต้นทุน ได้10เปอร์เซนต์ผมก็ว่าเยี่ยมแล้วครับ ทุกวันนี้ธุรกิจต่างๆเฉลี่ยอยู่ที่5เปอร์เซนต์เอง อย่างยางกก120นี่ ปีหนึ่งให้ผลผลิตก็270กก ได้เจ้าของสวน60เปอร์เซนต์ก็ 162กก คูณ120 ได้เงินปีนั้น 19,440บาท สมมุติว่าซื้อที่ดินมาไร่60,000ตอนนี้ ดอกเบี้ย7ปีร้อยล่ะ7ก็30,000 ค่าสร้างคิดเต็มที่ก็30,000 ต้นทุนอยู่120,000ต่อ7ปี ยังได้ตั้ง12เปอร์เซนต์ต่อปีแหนะมากกว่าเงินกู้อีก ไหนจะอีก7ปีข้างหน้าราคาที่ดินคงไม่ใช่60000แล้ว ได้กำไรส่วนต่างตรงนั้นอีกทำไมทำไม่ได้ ถ้าคิดย้อนหลังยิ่งเจ็บกว่านี้อีก 7ปีก่อนที่ดินไร่25,000 ทุนสร้าง20,000 ดอกเบี้ยกู้7เปอร์เซนต์ 12,500 รวม 57,500บาทต่อไร่เอง รายได้ตั้ง 33เปอร์เซนต์ต่อปี แถมมีส่วนต่างที่ดินอีกไร่ล่ะ35,000บาทครับ
pongdit
 
Posts: 1383
Joined: Thu May 06, 2010 7:31 pm

Next

Return to คุยได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับยางพารา

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron